Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
everGO s.r.o.

se sídlem Kaprova 42/14, Praha 110 00
identifikační číslo: 08594678

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321365
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese evergo.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti everGO
s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 110 00, identifikační číslo: 08594678, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321365 (dále jen
„prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo
právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné
na internetové adrese evergo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2. Ustanovení článku 5 a článku 7 těchto obchodních podmínek se nevztahují na případy, kdy
osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou
osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
svého samostatného výkonu povolání. Práva z vadného plnění uplatňuje v takovém případě
kupující podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů.


1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.


1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tato změna
se však nedotkne již uzavřených kupních smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po
účinnosti této změny.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového
rozhraní obchodu.


2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.


2.4. Provedením registrace uživatelského účtu a souhlasem s těmito obchodními podmínkami se
kupující zavazuje tyto obchodní podmínky dodržovat.


2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže
být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané
hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost
prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží (cena dopravy) a nákladech spojených s platbou za zboží (cena platby).
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém
rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky.


3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),

 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží,
 identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící k tomu, aby prodávající mohl doručit
zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová
adresa,
 informace o nákladech spojených s platbou a dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).


3.5. Informace o ceně zboží, nákladech spojených s platbou a dodáním zboží budou
v objednávkovém formuláři uvedeny automaticky na základě zvoleného zboží, způsobu jeho
doručení a platby.


3.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Před stiskem tlačítka
musí kupující potvrdit souhlas s těmito obchodními podmínkami a seznámení se se
zásadami ochrany osobních údajů, v opačném případě nebude možné objednávku
dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zaškrtávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat
s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány prodávajícímu. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně
po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále
jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto
obchodní podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Obchodní podmínky ve znění účinném
ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří
nedílnou součást kupní smlouvy.


3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, náklady na dopravu a platbu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).


3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.


3.9. Mohou nastat i případy, kdy prodávající nebude moct objednávku potvrdit. Jedná se
zejména o situace, kdy zboží není dostupné. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro
který nemůže prodávající objednávku potvrdit, bude prodávající kontaktovat kupujícího a
zašle mu nabídku na uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce.
Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující potvrdí tuto novou
nabídku prodávajícího.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby,
kterou hradí kupující za používání těchto prostředků.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s platbou a dodáním zboží dle kupní smlouvy může
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 v hotovosti nebo platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím
v objednávce nebo zvolenému přepravci;
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 8383883838/2010, vedený
u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Shoptet Pay, v takovém případě
probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami
této platební brány, které jsou dostupné na adrese
https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/.


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s platbou (cena platby) a balením a dodáním zboží (cena dopravy) ve smluvené výši. Není-li
uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s platbou a dodáním
zboží.


4.3. V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané
náklady na dopravu) je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu zálohy až do
výše 50 % celkové kupní ceny objednávky. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6.
obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.


4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.


4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení části nebo celé kupní
ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského
zákoníku se nepoužije.


4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož
i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy
o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce
zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal.


5.2. Ochranné pomůcky (např. roušky, respirátory, ochranné rukavice, dezinfekce apod.) plní
svým charakterem hygienickou či zdravotní funkci a jsou prodávajícím řádně zabaleny
v uzavřeném obalu. Pro odstranění pochybností se uvádí, že rozbalením obalu, resp.
vynětím zboží z obalu, zaniká kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto článku
obchodních podmínek.


5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,
přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro
odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může
kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícího [email protected].


5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže,

že zboží prodávajícímu odeslal.


5.6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí,
vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží.


5.7. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.3. těchto podmínek odpovídá kupující za
snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné
k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem,
jakým by se kupující se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že prodávající
ještě nevrátil kupujícímu kupní cenu, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na
pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží kupujícímu,
pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně
třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Prodávající je také oprávněn od
smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné
informace. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. Není-li u konkrétního zboží nebo na webu prodávajícího uvedeno jinak, zboží bude
kupujícímu doručeno nejpozději do 60 dnů od uzavření kupní smlouvy způsobem dle volby
kupujícího, přičemž kupující si může vybírat z možností dopravy uvedených na webu
prodávajícího: https://www.evergo.cz/jak-nakupovat/zpusoby-a-ceny-dopravy/


6.2. Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a
platby. Doba uvedená v bodě 6.1. těchto obchodních podmínek je maximální.


6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


6.5. V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle bodu
6.7. těchto podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího doručit zboží
kupujícímu. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není odstoupení od smlouvy ze
strany kupujícího. Prodávajícímu v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit
z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany kupujícího, případně zboží uskladnit, za
což prodávajícímu náleží úplata ve výši obvyklé. Pokud se prodávající rozhodne odstoupit

od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy je kupujícímu toto oznámení o odstoupení
doručeno. Nezávisle na uplatnění práva odstoupit od smlouvy má prodávající nárok na
uhrazení veškerých nákladů souvisejících s nepřevzatou objednávkou (zejména náklady na
balné ve výši 80,- Kč, náklady na dopravu do místa zvoleného kupujícím, náklady na
dopravu zpět k prodávajícímu), případně nárok na náhradu škody, pokud prodávajícímu
taková škoda vznikla v souvislosti s nepřevzatou objednávkou. V případě, že kupující hradil
kupní cenu předem a prodávající ještě nevrátil kupujícímu kupní cenu, je prodávající
oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení kupní
ceny.


6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající kupujícímu na jeho
e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.


6.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a
další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


6.9. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy ho převezme. V případě,
kdy zboží nepřevezme, s výjimkou případu dle 6.7 obchodních podmínek, na kupujícího
nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy měl kupující možnost zboží převzít, ale
z důvodu na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro
kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou,
zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením zboží.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až
2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že zboží v době, kdy kupující zboží převzal:
 odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;

 je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži
nebo instalaci;
 je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a
bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující
rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou
osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití,
které může kupující rozumně očekávat; a
 odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly kupujícímu
poskytnuty před uzavřením smlouvy.


7.3. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
převzetí.


7.4. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá
z podmínek dle bodu 7.1., oznámí kupující takovou vadu prodávajícímu a uplatní práva
z vadného plnění, a to osobně na adrese Nádražní 152, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431
51 Klášterec nad Ohří, či elektronickou poštou na adrese [email protected]. Pro reklamaci
může kupující využít také vzorový formulář dostupný na webové stránce prodávajícího.
V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce kupující vadu vyřešit, přičemž
tuto volbu nemůže následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí
prodávající v souladu s právem z vadného plnění uplatněným kupujícím.


7.5. Má-li zboží vadu, má kupující následující práva: a) na odstranění vady dodáním nového
zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo b) na odstranění vady opravou
zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým
způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady,
hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada
odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.


7.6. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně
nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.


7.7. Kupující má dále právo na a) přiměřenou slevu z ceny, nebo b) odstoupení od smlouvy,
jestliže i) prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními
předpisy, ii) se vada projeví opakovaně (třikrát a více), iii) je vada podstatným porušením
smlouvy, nebo iv) je z prohlášení prodávajícího nebo o z okolností zjevné, že vada nebude
odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Právo na
odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.


7.8. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 až 7.7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení
zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z

povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím
zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


7.9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení
vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu
ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v
místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u
toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy
určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli
provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků
nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen
kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem
reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje spotřebitele,
kde bude podnikatel informovat spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; a dále potvrzení
o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na
jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.


7.10. Nedohodnou-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě, prodávající odstraní vady do 30
dnů od obdržení reklamace a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na
uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od
smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.


7.11. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem a vydá kupujícímu
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.


7.12. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených
při uplatnění tohoto práva. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či
potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového
zboží, je povinností kupujícího vrátit původní zboží. Neuplatní-li však právo na náhradu do
jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná,
pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


7.13. V případě, že je kupující spotřebitel, má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která
se projeví u spotřebního zboží ve lhůtě 2 let od převzetí zboží.


7.14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy

[email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.


8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se
na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů
mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor
nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní
smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu (dokument Podmínky ochrany osobních údajů).


9.2. Kupující je povinen se seznámit s podmínkami ochrany osobních údajů. Souhlasem s těmito
obchodními podmínkami a odesláním objednávky, příp. provedením registrace, kupující
potvrzuje, že byl s podmínkami ochrany osobních údajů seznámen.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Na základě uzavřené kupní smlouvy nebo provedením registrace uživatelského účtu je
prodávající oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů,
na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Kupující může zasílání obchodních
sdělení odmítnout v objednávkovém formuláři nebo v uživatelském účtu. Dále může kupující
odmítnout zasílání obchodních sdělení v každé jednotlivé zprávě. Svou informační

povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10.2. Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče,
který je uloží v počítači, telefonu či jiném zařízení kupujícího a v případě nové návštěvy
webových stránek prohlížeč zašle cookies zpět na tyto stránky. Cookies napomáhají
pamatovat si aktivity a preference po určitou dobu, abys je kupující nemusel znovu vkládat,
když se na webové stránky vrací nebo přechází z jedné webové stránky na jinou. Cookies
jsou osobními údaji. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů lze nalézt pod
odkazem Ochrana osobních údajů.

 

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není
kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního
řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva
jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
(Řím I).


12.2. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie,
provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za
škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší
moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.


12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.


12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná. Kupující vždy obdrží tyto obchodní podmínky a shrnutí objednávky
e-mailem a bude tedy mít vždy možnost přístupu ke smlouvě i bez součinnosti
prodávajícího.


12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a
vzorový formulář pro reklamaci.


12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Nádražní 152, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří,
adresa elektronické pošty: [email protected],
telefonní číslo: +420 777 505 700.


12.7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8. 3. 2023 .
__________________________________________________________________________

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy: OKS formulář

Formulář pro reklamaci: Formulář pro uplatnění reklamace