Doprava zdarma při nákupu nad 999 Kč

Obchodní podmínky velkoodběr

 

obchodní společnosti

everGO s.r.o.

se sídlem Kaprova 42/14, Praha 110 00

identifikační číslo: 08594678

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321365

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti everGO s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 110 00, identifikační číslo: 08594678, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 321365 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou podnikatelem nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).
  • Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. .
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Osoba, která má zájem v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nakupovat zboží nabízené prodávajícím (dále také jen „objednatel“), je povinna provést objednávku písemně na emailovou adresu [email protected] nebo telefonicky na telefonním čísle 608 003 216
  • V objednávce je objednatel povinen uvést údaje o své osobě (zejména jméno a příjmení, příp. název společnosti, adresu sídla, identifikační číslo, fakturační údaje, telefonní číslo a email na odpovědnou osobu), specifikaci a množství požadovaného zboží, požadovaný termín dodání, místo a způsob požadovaného dodání zboží.
  • Na základě doručené objednávky vyhotoví prodávající nabídku na dodání zboží včetně ceny a veškerých nákladů spojených s balením a doručením zboží. Prodávající zašle objednateli elektronickou poštou na jeho emailovou adresu písemnou nabídku společně s aktuálním zněním obchodních podmínek a podmínek ochrany osobních údajů. Po přijetí nabídky objednatelem zašle poskytovatel objednateli příslušnou zálohovou (proforma) fakturu k úhradě první platby ceny za objednané zboží.
  • Písemným přijetím nabídky objednatelem nebo úhradou vystavené faktury objednatel potvrzuje správnost a úplnost nabídky včetně ceny, zároveň uděluje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů, a to vždy okamžikem, který nastane dříve. Tímto okamžikem je rovněž kupní smlouva mezi prodávajícím a objednatelem coby kupujícím uzavřena, nabývá účinnosti a stává se závaznou pro smluvní strany.
  • V rozsahu případných individuálních úprav nabídky požadovaných objednatelem je smlouva uzavřena až okamžikem písemné akceptace upravené nabídky objednatelem.
  • Objednatel bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
  • Kupní smlouvu je možné uzavřít také zjednodušenou formou. Pokud objednatel má v záměru provést objednávku s hodnotou objednávky vyšší než 10.000,- Kč a souhlasí s úhradou celkové ceny objednávky předem (tj. před převzetím zboží), je povinen kontaktovat prodávajícího postupem dle odst. 2. 1. těchto obchodních podmínek za účelem ověření dostupnosti požadovaného množství zboží v objednávce. Po odsouhlasení vzájemných požadavků zadá objednatel na pokyn prodávajícího objednávku přímo na eshopu evergo.cz, přičemž mu bude prodávajícím poskytnut slevový kód na 10 % z celkové ceny objednávky. Tuto slevu poskytuje prodávající objednateli jako slevu za platbu předem. V tomto případě provedením úhrady objednávky objednatel uděluje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů. Tímto okamžikem je rovněž kupní smlouva mezi prodávajícím a objednatelem coby kupujícím uzavřena, nabývá účinnosti a stává se závaznou pro smluvní strany.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou hradí kupující za používání těchto prostředků.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • online platbou prostřednictvím platební brány v objednávce      
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2701795132/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), na základě vystaveného daňového dokladu.
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v potvrzené nabídce. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu zálohy až do výše 100 % celkové kupní ceny objednávky.
  • V případě online platby  je kupní cena splatná při potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného v daňovém dokladu doručeného kupujícímu prodávajícím.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Prodávající je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím nebo prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle bodu 5.4. těchto podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího doručit zboží kupujícímu. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Prodávajícímu v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany kupujícího, případně zboží uskladnit, za což prodávajícímu náleží úplata ve výši obvyklé. Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy je kupujícímu toto oznámení o odstoupení doručeno. Nezávisle na uplatnění práva odstoupit od smlouvy má prodávající nárok na uhrazení veškerých nákladů souvisejících s nepřevzatou dodávkou zboží (zejména náklady na balné, náklady na dopravu do místa zvoleného kupujícím, náklady na dopravu zpět k prodávajícímu), případně nárok na náhradu škody, pokud prodávajícímu taková škoda vznikla v souvislosti s nepřevzatou dodávkou zboží. V případě, že kupující hradil kupní cenu předem a prodávající ještě nevrátil kupujícímu kupní cenu, je prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy zboží nepřevezme, s výjimkou případu dle 5.4. obchodních podmínek, na kupujícího nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy měl kupující možnost zboží převzít, ale z důvodu na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoliv znehodnocením zboží.
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku).
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Nádražní 152, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, či elektronickou poštou na adrese [email protected].
  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 4. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (dokument Podmínky ochrany osobních údajů).
  • Kupující je povinen se seznámit s podmínkami ochrany osobních údajů.
 6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  • Na základě uzavřené kupní smlouvy je prodávající oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Kupující může zasílání obchodních sdělení odmítnout v každé jednotlivé zprávě. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Podmínky ochrany osobních údajů).
 7. DORUČOVÁNÍ
  • Kupující souhlasí s tím, aby mu byla veškerá korespondence související s kupní smlouvou včetně daňových dokladů doručována na elektronickou emailovou adresu kupujícího.
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupující vždy obdrží tyto obchodní podmínky a písemnou nabídku e-mailem a bude tedy mít vždy možnost přístupu ke smlouvě i bez součinnosti prodávajícího.
  • Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Nádražní 152, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří,

adresa elektronické pošty: [email protected]

telefonní číslo: +420 608 003 216.

 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 8. 3. 2023.